Giới thiệu sách: Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển

“Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên

Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới

Ngàn triệu dân xiết tay nhau

Đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam…”

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam… Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), Thư viện tỉnh Lào Cai trân trọng giới thiệu cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2014.

“Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” gồm các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và một số nhà khoa học, là tài liệu tuyên truyền đặc biệt quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Chỉ thị số 31/CT/TW của Bộ Chính trị.

Với 427 trang, khổ 19 x 27cm, “Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” được chi làm năm phần:

Phần I: Đảng kỳ và một số hình ảnh đáng nhớ của Đảng Cộng sản Việt Nam quan vinh

Phần II: Đảng ra đời và sự lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi vẻ vang

Phần III: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa và tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh , xã hội công bằng, văn minh

Phần IV: Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Phần V: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đ.Anh

Chuyên mục phụ

Tra cứu

Sách mới

Video nổi bật trong tuần

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Số 01 đường Lê Quý Đôn - phường Kim Tân - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@yahoo.com.vn
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013